زهرا مرادی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۵مدیریت بازرگانیدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
کارشناسی ارشد۱۳۷۹مدیریت مالیدانشگاه علوم و تحقیقات
دکترای تخصصی۱۳۸۸مدیریت مالیدانشگاه علوم و تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دماوندمدیر گروه حسابداریرسمی آزمایشیتمام وقت۹

سوابق پژوهشی

عضو انجمن حسابداران خبره 

عضو انجمن حسابداری ایران