زهراسادات علیزاده طباطبایی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۱۳۸۸حقوق کیفریتهران
کارشناسی۱۳۸۸حقوق ثبتیعلمی کاربردی ثبت
دکتری۱۳۹۵حقوق کیفریتهران
کارشناسی۱۳۹۵مهندسی پزشکیشهید بهشتی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
پیمانیبورسیه دکتری