علی یوسفی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۹عمران سد و شبکهصنعت آب و برق
کارشناسی ارشد۱۳۸۱عمران سازه های هیدرولیکیشهید چمران اهواز

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دماوندهیات علمیپیمانیتمام وقت۱

سوابق پژوهشی

کارگاه اشکالات اجرایی در ساختمانها

ساعات حضور

سه شنبه ۸تا۱۷ چهارشنبه ۸تا۱۷