نمایش ۷۳ تا ۹۰ مورد از کل ۹۸ مورد.
منصوره

منصوره لفوتی

استادیار
فیزیک
منصوره لفوتی
استادیار دکترای تخصصی
- فیزیک

http://faculty.damavandiau.ac.ir/lafooti/fa

Scopus
افشین

افشین محمدی

مربی
علوم ارتباطات
افشین محمدی
مربی دکتری
۴۴۸۰۱۹۶۸ علوم ارتباطات

http://faculty.damavandiau.ac.ir/a-mohammadi/fa

بشری محمدی فرد

استادیار
حقوق
بشری محمدی فرد
استادیار دکترای تخصصی
- حقوق

http://faculty.damavandiau.ac.ir/b-mohammadifard/fa

محمد

محمد محمودی

استادیار
ریاضی
محمد محمودی
استادیار دکترای تخصصی
- ریاضی

http://faculty.damavandiau.ac.ir/mahmoudi/fa

زهرا مرادی

استادیار
حسابداری
بهرنگ

بهرنگ مسعودی فر

مربی
کامپیوتر
بهرنگ مسعودی فر
مربی کارشناسی ارشد
- کامپیوتر

http://faculty.damavandiau.ac.ir/masoodifar/fa

علیرضا مشکین

مربی
کامپیوتر

سارا ملکوتیان

استادیار
زمین شناسی

مهدی منتظر

استادیار
حقوق
مهدی منتظر
استادیار دکترای تخصصی
- حقوق

http://faculty.damavandiau.ac.ir/montazer/fa

بی بی سادات

بی بی سادات میر اسماعیلی

استادیار
علوم ارتباطات
بی بی سادات میر اسماعیلی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم ارتباطات

http://faculty.damavandiau.ac.ir/4562245/fa

یاسر میرزایی

استادیار
مکانیک

ندا نایبی

مربی
پرستاری
ندا نایبی
مربی کارشناسی ارشد
- پرستاری

http://faculty.damavandiau.ac.ir/nayebi/fa