نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۹۸ مورد.
حسن

حسن اسدالهی

دکترای تخصصی
کامپیوتر
حسن اسدالهی
استادیار دکترای تخصصی
- کامپیوتر

http://faculty.damavandiau.ac.ir/h-asadolahi/fa

کاظم اسماعیل پور

دکترای تخصصی
مکانیک

مریم افشاری

دکترای تخصصی
حقوق
مریم افشاری
استادیار دکترای تخصصی
- حقوق

http://faculty.damavandiau.ac.ir/afshari/fa

فاطمه امیدی

دکترای تخصصی
ریاضی
فاطمه امیدی
مربی دکترای تخصصی
۰۲۱۷۷۳۸۸۹۳۸ ریاضی

http://faculty.damavandiau.ac.ir/omidi/fa

داوود اندرز

دکترای تخصصی
حقوق
داوود اندرز
استادیار دکترای تخصصی
- حقوق

http://faculty.damavandiau.ac.ir/andarz/fa

سارا اوحدی

محیط زیست
سارا اوحدی
استادیار -
- محیط زیست

http://faculty.damavandiau.ac.ir/ohadi/fa

معصومه

معصومه اولادیان

دکترای تخصصی
علوم تربیتی
معصومه اولادیان
استادیار دکترای تخصصی
- علوم تربیتی

http://faculty.damavandiau.ac.ir/oladiyan/fa

بهاره بخشی

علوم ارتباطات
بهاره بخشی
استادیار -
- علوم ارتباطات

http://faculty.damavandiau.ac.ir/bakhshi/fa

رضا برزگر

زبان انگلیسی
رضا برزگر
استادیار -
- زبان انگلیسی

http://faculty.damavandiau.ac.ir/barzegar/fa

اکرم بیگی

کامپیوتر
اکرم بیگی
استادیار -
- کامپیوتر

http://faculty.damavandiau.ac.ir/beygi/fa

پیام

پیام پرکار

دکتری
کامپیوتر
پیام پرکار
مربی دکتری
- کامپیوتر

http://faculty.damavandiau.ac.ir/porkar/fa

مینا ترابی فرد

دکترای تخصصی
محیط زیست
مینا ترابی فرد
مربی دکترای تخصصی
- محیط زیست

http://faculty.damavandiau.ac.ir/torabiafrd/fa