مینا ترابی فرد

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۳مهندسی منابع طبیعی، محیط زیستدانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال
کارشناسی ارشد۱۳۸۶مدیریت محیط زیست- مدیریت محیط زیستواحد علوم و تحقیقات تهران
دکترای تخصصی۱۳۹۵مدیریت محیط زیست- مدیریت محیط زیستواحد علوم و تحقیقات تهران