هادی طبسی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۲زمین شناسیبیرجند
کارشناسی ارشد۱۳۷۵زمین شناسی ساختمانیتربیت مدرس
دکترای تخصصی۱۳۸۰تکتونیک و زلزلهآزاد اسلامی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامیهیأت علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۶

سوابق اجرایی

1393 تا کنون : استادیار ، محقق، دانشگاه آزاد اسلامی دماوند

1377 تا 1394 : همکار علمی گروه لرزه زمین ساخت پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران.

1387 تا 1393: رییس دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان

1383 تا 1387: معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان

1381 تا 1383: معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان

1380 تا 1381: مدیر پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان

1374 تا 1380: مدرس دانشگاه پیام نور

1372 تا 1375: محقق و مشاور معدن در شمال کشور.

تکتونیک فعال

زمین لرزه

مهندسی نفت

 

مدیر داخلی و عضو هیأت تحریریه مجله سنگ شناسی

کسب عنوان واحد  برتر پژوهشی کشور در پنجمین جشنواره پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی 1388

رییس شورای فرهنگی برتر کشوری  در امر توسعه و ترویج فرهنگ نماز1389

مدیریت برگزاری سلسله همایش های منطقه ای سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404، 1387

 

تکتونیک جنبا، ژئو تکتونیک و نئوتکتونیک

زمین شناسی ساختمانی پیشرفته

زمین لرزه و زلزله شناسی

مکانیک خاک و سنگ

نقشه برداری