حمیدرضا صدر منوچهری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۵مهندسی برق و الکترونیکعلم و صنعت ایران
کارشناسی ارشد۱۳۸۱مهندسی برقتهران جنوب
دکترای تخصصی۱۳۹۰مهندسی برقعلوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
آزاد اسلامی واحد دماوندهیات علمیپیمانیتمام وقت۹

سوابق اجرایی

1390-1394 مدیر گروه ارشد الکترونیک

1390-1397 عضو تخصصی گروه ارشد الکترونیک

1394- پژوهشگر برتر

1390-1394 مدیر گروه ارشد الکترونیک

1390-1397 عضو تخصصی گروه ارشد الکترونیک

کارشناسی ارشد:

1) فیلترهای مجتمع

2) تئوری و تکنولوژی ساخت قطعات نیمه هادی

3) طراحی مدارهای مجتمع خطی

4) طراحی مدارهای VLSI

5) طراحی مدارهای الکترونیکی فرکانس بالا (RFIC)

6) مباحث ویژه (شبکه های بی سیم)

کارشناسی:

1) مدارهای الکتریکی 1

2) اجزاء کامپیوتر

3) زبان تخصصی برق

4) الکترونیک دیجیتال

5) تاسیسات الکتریکی (نور و صدا)

6) آزمایشگاههای مرتبط

1) اجرای دو طرح پژوهشی درون دانشگاهی

2) ثبت یک اختراع حاصل پایان نامه ارشد در دانشگاه دماوند

1390-1394 مدیر گروه ارشد الکترونیک

1390-1397 عضو تخصصی گروه ارشد الکترونیک

کارشناسی ارشد:

1) فیلترهای مجتمع

2) تئوری و تکنولوژی ساخت قطعات نیمه هادی

3) طراحی مدارهای مجتمع خطی

4) طراحی مدارهای VLSI

5) طراحی مدارهای الکترونیکی فرکانس بالا (RFIC)

6) مباحث ویژه (شبکه های بی سیم)

کارشناسی:

1) مدارهای الکتریکی 1

2) اجزاء کامپیوتر

3) زبان تخصصی برق

4) الکترونیک دیجیتال

5) تاسیسات الکتریکی (نور و صدا)

6) آزمایشگاههای مرتبط