برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان انتقال حرارت پیشرفته هدایت
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
زمان برگزاری چهارشنبه 10:30-13
مکان برگزاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند
منابع

Heat Transfer, Ozisik

Conduction heat transfer, Apachi

 

عنوان ریاضیات مهندسی پیشرفته
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
زمان برگزاری پنجشنبه
مکان برگزاری دانشگاه آزاد واحد دماوند
منابع

ریاضیات مهندسی دکتر شاهانی