برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان امار و احتمال مهندسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه ۱۴-۱۷
مکان برگزاری ساختمان شماره سه
منابع

کتاب امار و احتمال مهندسی دکتر نادر نعمت الهی

طرح درس

۱-امار توصیفی شامل تعیین شاخصهای مرکزی(میانگین،میانه،مد) و شاخصهای پراکندگی(ضریب تغییرات، واریانس).۲- احتمال شامل اصول ترکیب و ترتیب و روشهای محاسبه احتمال برای متغییرهای پیوسته و گسسته ، قانون جمع احتمال کل و فرمول بیز.۳- تعریف متغیرهای تصادفی و ارتباط ان با مسایل احتمال.۴- تعریف امید ریاضی یک بعدی و دوبعدی، ضریب همبستگی و روشهای محاسبه انها در دو حالت گسسته و پیوسته. ۵- انواع توزیع های اماری گسسته و پیوسته.

عنوان ریاضی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه ۱۰-۱۲
مکان برگزاری ساختمان شماره یک و سه
منابع

کتاب ریاضی ۲ دکتر شیدفر و کتاب ریاضی ۲ دکتر محمودی و همکاران 

طرح درس

۱- بردارها در فضا. ۲- خط و صفحه. ۳- معرفی رویه های مدل و روش رسم رویه ها در حالت کلی ودر مختصات قطبی. ۴-  تعریف توابع دو متغیره و روش محاسبه حد و پیوستگی انها. ۵- مشتقات جریی مرتبه اول و دوم و روش محاسبه اکسترممها.۶- توابع برداری و انحنا و کنج فرنه. ۷- انتگرال دوگانه و روشهای محاسبه انها شامل تعویض ترکیب انتگرال گیری و تغییر متغیر با استفاده از تغییر متغیر استوانه ای و کروی، روش محاسبه انتگرال منحنی الخط و قضیه گرین، روش محاسبه انتگرال رویه ای با استفاده از مخنصات استوانه ای و کروی. 

 

 

عنوان ریاضی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه ۸-۱۰
مکان برگزاری ساختمان یک و ساختمان سه
منابع

کتاب ریاضی ۱دکتر شیدفر، ریاضی ۱ دکتر محمودی و همکاران

طرح درس

۱- انواع تابع و دامنه وبرد انها. ۲- حد و پیوستگی توابع. ۳- تعریف مشتق و قواعد مشتق و کاربرد ان.  ۴- تعریف انتگرال و قواعد ان و انواع روشهای انتگرال گیری.۵- تعریف انتگرال معین ‌ و کاربرد ان درمحاسبه مساحت و حجم.

عنوان معادلات دیفرانسیل
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه ۸-۱۰
مکان برگزاری ساختمان شماره یک و سه
منابع

معادلات دیفرانسیل دکترنیکوکار

طرح درس

۱- معادلات دیفرانسیل مرتبه اول شامل ساده، تفکیک پذیر، کامل، شبه کامل، همگن، شبه همگن، خطی مرتبه اول، برنولی، ریکاتی و معادلاتی که به خطی مرتبه اول تبدیل میشود. ۲- معادلات مرتبه دوم شامل فاقد   x ، فاقد y, فاقد xو y ,همگن وحل معادلات مرتبه دوم در حالت کلی. ۳- تبدیل لاپلاس و روش حل معادلات با استفاده از تبدیلات لاپلاس 

عنوان ریاضیات و کاربرد ان در مدیریت
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه ۱۰-۱۲
مکان برگزاری ساختمان قدیمی سینما و ساختمان شماره سه
منابع

کتاب امار و کاربرد ان در مدیریت دکتر نیکوکار 

طرح درس

۱- بردارها شامل انواع ضرب بردارها و تصویر بردار.۲- ماتریسها شامل تعریف، دترمینان،معکوس ماتریس و روش حل دستگاههابه دو روش کلی و کرامر. ۳-توابع دو متغیره شمل دامنه و برد ، حد و پیوستگی، مشتقات جزیی مرتبه اول و بالاتر، محاسبه اکسترممهای نسبی.۴-انتگرال یگانه