فاطمه امیدی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسیریاضی کاربردیدانشگاه علوم پایه مازندران
کارشناسی ارشدامارریاضیصنعتی امیرکبیر

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه ازاد واحد دماوندمربیپیمانیبورسیه دکتری

سوابق اجرایی

سال ۱۳۸۲-۱۳۸۵ کارمندبانک رفاه در اداره سازمان اداره و برنامه ریزی 

۱- اجرای درجه بندی شعب بانک رفاه.

 ۲- برنامه ریزی و بررسی فرایندهای اجرایی ادارات

ریاضی ۱ و ۲.  امار و احتمالات . معادلات دیفرانسیل.

کارمند بانک رفاه در بخش سازمان و  برنامه ریزی به مدت چهارسال

ریاضی و امار کلیه رشته ها

 

سوابق پژوهشی

سمینار  دانشگاه فردوسی مشهد  

 

 

 

عضو مجله اماری 

ساعات حضور

یکشنبه تمام وقت و دوشنبه ۸-۱۲