معصومه اولادیان

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسیعلوم تربیتی- مدیریت و برنامه ریزی آموزشیدانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
کارشناسی ارشدمدیریت آموزشیدانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
دکترای تخصصیفلسفه تعلیم وتربیت-گرایش برنامه ریزی درسیدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

از سال 1382 تا کنون به عنوان مدیر گروه رشته علوم تربیتی مشغول فعالیت می باشم

سوابق پژوهشی

ارائه 30 مقاله های پذیرفته شده در همایش های ملی ومنطقه ای

راهنما پایان نامه های دانشجویان