ندا نایبی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۹پرستاریعلوم پزشکی بابل
کارشناسی ارشد۱۳۹۲پرستاری-آموزش داخلی جراحیدانشگاه علوم پزشکی گیلان

ساعات حضور

دوشنبه : دفتر گروه پرستاری

سه شنبه و پنج شنبه:بیمارستان سوم شعبان دماوند