علی اکبر نصیـری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۵مندسی برق الکترونیکدانشگاه ازاد اسلامی واحد گرمسار
کارشناسی ارشد۱۳۷۹مهندسی برق گرایش مخابرات سیستمدانشگاه ازاد اسلامی واحدنجف اباد اصفهان

سوابق اجرایی

  • مدیر گروه الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند از 1385 تا کنون

  • مدیر گروه الکتروتکنیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند از 1383 به مدت 2سال

  • عضو کمیته انضباطی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند به مدت 2سال (1381 تا 1383)

  • عضو کمیته انتظامی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند به مدت  1سال (1384 تا 1385)

  • عضو شورای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند به مدت  3سال (1387 تا 1390)

  • عضوکمیسیون موارد خاص دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند به مدت 2 سال (1389 تا 1391)

  • عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان – پروانه اشتغال نظارت در شاخه برق

  • عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد دماوند (مربی  ) از 1381

  • مدرس دانشگاه آزاد اسلامی  واحد رودهن از سال 1376 تا کنون.

  • تدریس دروس تخصصی رشته برق در گروههای برق و کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی  واحد تهران جنوب (1375 تا 1380) ؛ تهران مرکز(1378 تا 1380) ؛ واحد غرب تهران (1378 تا 1381) و دانشگاه علمی کاربردی رودهن (1380 تا 1381)