نادر حریری پارسا

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشدحسابداریآزاد تهران مرکز

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداریعضو هیپت علمیرسمی آزمایشیبورسیه دکتری