مهدی منتظر

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۱۳۸۱حقوق خصوصیتهران مرکزی
دکترای تخصصی۱۳۹۲حقوق خصوصیعلوم و تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوندرسمی آزمایشیتمام وقت۷