محمد محمودی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۸ریاضی کاربردیصنعتی امیر کبیر
کارشناسی ارشد۱۳۸۱ریاضی محضدانشگاه تربیت معلم
دکتری۱۳۸۹ریاضی محضواحد علوم و تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه ریاضیهیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۶