مجدالدین صادقی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسیحقوق
کارشناسی ارشدحقوق جزا

سوابق اجرایی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد دماوند از سال 85 تا کنون

مدیرگروه کارشناسی حقوق دماوند از سال 86 الی 89 و از سال 95 تا 97

تدریس در دانشگاه طالقان و رودهن

مدیرگروه حقوق دانشگاه آزاد طالقان

وکیل دادگستری از سال 83 تا 95

مسئول  و مدرس حوزه علمیه امام جعفر صادق ع نکاء

عضو کارگروه چشم انداز مجمع تشخیص مصلحت نظام

رئیس مرکز علمی کاربردی واحد 6 تهران

حقوق جزا عمومی، اختصاصی

متون فقه

قواعد فقه

حقوق مدنی

ساعات حضور

دوشنبه ها و پنج شنبه ها( نیمسال دوم ۹۷)