مرتضی حیدری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۶مهندسی مکانیک حرارت و سیالاتدانشگاه سمنان
کارشناسی ارشد۱۳۸۹مکانیک- تبدیل انرژیدانشگاه علم و صنعت ایران
دکتری۱۳۹۵مکانیکدانشگاه علم و صنعت ایران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد واحد دماونداستادیارپیمانیتمام وقت۴

سوابق اجرایی

رتبه اول فارغ التحصیلی در بین دانشجویان مکانیک در دوره کارشناسی (سال 1386)

رتبه اول فارغ التحصیلی در بین دانشجویان مکانیک در دوره کارشناسی ارشد گرایش علوم حرارتی (سال 1389)

 

در رشته مهندسی مکانیک -کارشناسی: مکانیک سیالات 1 و 2، ترمودینامیک 1و 2، انتقال حرارت 1، نیروگا ه های حرارتی، دینامیک، استاتیک، توربولانس، مباحث برگزیده، مکانیک سیالات پیشرفته، انتقال حرارت تشعشعی، زبان تخصصی، آزمیشگاه های ترمودینامیک، مکانیک سیالات و انتقال حرارت

در رشته مهندسی مکانیک -کارشناسی ارشد:  توربولانس، مباحث برگزیده، مکانیک سیالات پیشرفته، انتقال حرارت تشعشعی، زبان تخصصی پیشرفته،

در رشته مهندسی مکانیک -دکتری: توربولانس، زبان تخصصی پیشرفته، روش تحقیق، مباحث برگزیده

در رشته مهندسی عمران: مکانیک سیالات

در رشته مهندسی معماری: تاسیسات مکانیکی

 

مکانیک سیالات، انتقال حرارت، دینایک سیالات محاسباتی، انتقال حرارت زیستی