منصوره لفوتی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۳فیزیکعلم و صنعت
کارشناسی ارشد۱۳۸۵فیزیکدانشگاه خوارزمی
دکترای تخصصی۱۳۹۲فیزیک - گداخت هسته ایعلوم و تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دماوندمدیر گروه علوم پایهپیمانیتمام وقت۷