حجت الله خواجه صالحانی

سوابق اجرایی

1- مدیر گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند از 1385-1390

2- پژوهشگر برگزیده سال 1386 دانشگاه آزاد واحد دماوند

3- پژوهشگر برگزیده سال 1387 دانشگاه آزاد واحد دماوند

4- پژوهشگر برگزیده سال 1391 دانشگاه آزاد واحد دماوند

5- پژوهشگر نمونه شهرستان دماوند در سال 1391

6- پژوهشگر نمونه شهرستان دماوند در سال 1393

7- پژوهشگر برگزیده سال 1395 دانشگاه آزاد واحد دماوند

ادوات نمیه هادی، ادوات نوری، مکانیک کوانتومی، نانوالکترونیک، الکترومغناطیس، ترمودینامیک، محاسبات عددی،

1-ریاست مرکز تحقیقات انرژیهای تجدید پذیر

2- عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند از 1385تا 1391

1- کوانتوم الکترونیک 2-ادوات نیمه هادی 3-مباحث ویژه در الکترونیک (ترابرد در نانوساختارها) 4- الکترونیک لیزر 5-تئوری و تکنولوژی ساخت ادوات نیمه هادی  6-الکترومغناطیس 7-ترمودینامیک

8- محاسبات عددی 9-فیزیک مدرن  10-فیزیک الکترونیک  11-الکترونیک 1  12-روشهای ریاضی در فیزیک  13- فیزیک پایه 1و 2و 3   14-آزمایشگاههای فیزیک

سوابق پژوهشی

1-عضو انجمن نانوفناوری آمریکا (http://members.nanosociety.us/hksalehani)

2- عضو انجمن نانو فناوری ایران

3- عضو پیوسته انجمن فیزیک ایران

ساعات حضور

یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه و پنج شنبه