زهرا حاجی امینی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دكتری حرفه ای۱۳۸۱پزشکیعلوم پزشکی اراک

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دماوندهیات علمیپیمانیتمام وقت۲

سوابق اجرایی

پزشک معتمد دانشگاه

ساعات حضور

۳۲ساعت در هفته