برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان رایانش ابری
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری جمعه
مکان برگزاری ساختمان شماره 3
منابع

DATA MINING Concepts and Techniques Jiawei Han, Micheline Kamber, Jian Pei

عنوان امنیت شبکه های کامپیوتری
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
فایل پیوست اول Network-Security-Essentials-Applications-and-Standards-5th-edition-William-Stallings-Pearson-Education-2013..pdf