ایمان گل پذیر

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۵مهندسی عمراندانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر
کارشناسی ارشد۱۳۸۸مهندسی عمران- مکانیک خاک و پیدانشگاه تبریز
دکتری۱۳۹۵مهندسی عمران- خاکدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوندعضو هیات علمیپیمانیتمام وقت۱

سوابق اجرایی

1) مدیر گروه مقطع کارشناسی مهندسی عمران (1394 تا 1396)

2) مدیر گروه مقطع کارشناسی ارشد مهندسی عمران (1394 تا 1395)

3) عضو شورای آموزشی واحد (1395 تا 1396)

4) رییس کمیته علمی مرکز تحقیقات بتن و آسفالت واحد (1394 تا 1395)

5) رییس انجمن علمی عمران واحد (1394 تا 1396)