محمد قمیشی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۲۰۱۰معماریUniversiti Teknologi Malaysia (UTM)
دکتری۲۰۱۴معماریUniversiti Teknologi Malaysia (UTM)