لیلا فضلی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۷زمین شناسیتهران شمال
کارشناسی ارشد۱۳۸۰زمین شناسی چینه ورسوب شناسیتهران شمال
دکتری۸۷زمین شناسی چینه ورسوب شناسیعلوم وتحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه ازاد واحد دماوندمدیر گروهرسمی آزمایشیتمام وقت۱۴

سوابق اجرایی

معاونت اموزشی1392-1390 

مدیر کروه زمین شناسی  ومهندسی نفت1397-1393

 پژوهشگر برتر1392

زمین شناسی نفت.زمین شناسی مخزن ،لیتو استراتیکرافی 

بیو استراتیگرافی دیرینه میکروفسیل ماکروفسیل زمین شناسی ایران 

چینه شناسی

سنگ رسوبی خواص سنک مخزن زمین شناسی تاریخی خاک شناسی

ارزیابی سازند 

زمین شناسی تحت الارضی مهندسی حفاری 

مبانی مهندسی نفت زبان تخصصی زمین شناسی مهندسی

دبیر همایش۱۳۹۳-۱۳۹۲

مدیر گروه ۱۳۹۷-۱۳۹۳

عضو نظام مهندسی معدن1397-1396

زمین شناسی ایران

 زمین شناسی مخرن

مهندسی نفت 

مهندسی حفاری

زمین شناسی نفت

سوابق پژوهشی

دبیر همایش حوضه رسوبی ایران از دیدگاه زمین شناس نفت

عضو فعال در نظام مهندسی معدن