نمایش ۱۰۹ تا ۱۲۶ مورد از کل ۱۳۱ مورد.

علیرضا مشکین

کامپیوتر
علیرضا مشکین
مربی -
Meshkin@damavandiau.ac.ir کامپیوتر
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/meshkin/fa

مهدی
مهدی ملک محمدی
مربی -
mahdimm1360@damavandiau.ac.ir معارف
۰۲۱۷۶۳۰۱۱۹۷

سارا ملکوتیان

زمین شناسی
سارا ملکوتیان
استادیار -
m@test.ir زمین شناسی
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/544d5s/fa

مهدی منتظر
استادیار -
mhdmontazer@yahoo.com حقوق
-

مینو منصور زارع

حسابداری
مینو منصور زارع
مربی -
m_mzare@yahoo.com حسابداری
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/mansoorzare/fa

علی مهجور

معارف
علی مهجور
استاد -
alimahjour@gmail.com معارف
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/12371/fa

محمداسماعیل مولایی
مربی -
Molaii@damavandiau.ac.ir حسابداری
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/molaii/fa

بی بی سادات میر اسماعیلی
استادیار -
mirsma@test.ir علوم ارتباطات
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/4562245/fa

یاسر میرزایی
استادیار -
Mirzaii@damavandiau.ac.ir مکانیک
-

علی ناظری

صنایع
علی ناظری
مربی -
a-Nazeri@damavandiau.ac.ir صنایع
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/a-nazeri/fa

حیدر نصرت زاده

زبان انگلیسی
حیدر نصرت زاده
استادیار -
nosratzadeh_14@yahoo.com زبان انگلیسی
-

علی اکبر نصیری

الکترونیک
علی اکبر نصیری
مربی -
Nasiri@damavandiau.ac.ir الکترونیک
-

رضا نهاوندی

علوم تربیتی
رضا نهاوندی
مربی -
nahavandi@test.ir علوم تربیتی
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/nahavandi/fa

شاهرخ نورونی
مربی -
shahrokh.nooroney@gmail.com عمران
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/norooni/fa