نمایش ۹۱ تا ۱۰۸ مورد از کل ۱۳۱ مورد.
محمد

محمد قمیشی

دکترای تخصصی
معماری
محمد قمیشی
استادیار دکترای تخصصی
ghomeishi.m@gmail.com معماری
-

گوگل اسکالر

سودابه كیخا

معماری
سودابه كیخا
مربی -
Keykha@damavandiau.ac.ir معماری
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/keykha/fa

محمدهادی کابلی
استادیار -
hadikaboli@gmail.com معماری
-

سید عباس کاظمی
استاد -
S.abbas.kazemi@gmail.com صنایع
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/12375/fa

امید

امید کاویانی پور

دکترای تخصصی
مکانیک
امید کاویانی پور
استادیار دکترای تخصصی
o.kavianipour@yahoo.com مکانیک
-

ایمان گل پذیر
مربی -
imangolpazir@yahoo.com دماوند
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/golpazir/fa

زینب گوذرزی

زبان انگلیسی
زینب گوذرزی
مربی -
godarzi@test.ir زبان انگلیسی
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/godarzi/fa

منصوره لفوتی

دکترای تخصصی
فیزیک
منصوره لفوتی
استادیار دکترای تخصصی
m.lafooti@gmail.com فیزیک
-

افشین محمدی

علوم ارتباطات
افشین محمدی
مربی -
afshin5585@gmail.com علوم ارتباطات
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/a-mohammadi/fa

بشری محمدی فرد
مربی -
b-MohammadiFard@damavandiau.ac.ir حقوق
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/b-mohammadifard/fa

علیرضا
علیرضا محمدی نژاد گنجی
مربی -
aganji33@yahoo.com علوم تربیتی
-

محمد

محمد محمودی

دکترای تخصصی
ریاضی
محمد محمودی
استادیار دکترای تخصصی
mahmoudi171@gmail.com ریاضی
-

زهرا مرادی

حسابداری
زهرا مرادی
استادیار -
z-Moradi@damavandiau.ac.ir حسابداری
-

بهناز مرادی غیاث آبادی
استادیار -
moradibe@yahoo.com محیط زیست
-

بهرنگ مسعودی فر

کامپیوتر
بهرنگ مسعودی فر
مربی -
MAsoodiFar@damavandiau.ac.ir کامپیوتر
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/masoodifar/fa