نمایش ۹۱ تا ۹۸ مورد از کل ۹۸ مورد.

حیدر نصرت زاده

زبان انگلیسی

علی اکبر نصیری

کارشناسی ارشد
الکترونیک
علی اکبر نصیری
مربی کارشناسی ارشد
- الکترونیک

http://faculty.damavandiau.ac.ir/nasiri/fa

رضا نهاوندی

علوم تربیتی
الهه

الهه وکیلی

دکترای تخصصی
معارف
الهه وکیلی
استادیار دکترای تخصصی
- معارف

http://faculty.damavandiau.ac.ir/vakili/fa

احمدرضا ولی

برق قدرت

شهره یزدانی

دکترای تخصصی
حسابداری
شهره یزدانی
استادیار دکترای تخصصی
- حسابداری

http://faculty.damavandiau.ac.ir/yazdani/fa

علی

علی یوسفی

کارشناسی ارشد
عمران
علی یوسفی
مربی کارشناسی ارشد
۴۴۴۰۸۵۰۲ عمران

http://faculty.damavandiau.ac.ir/yousefi/fa