نمایش ۷۳ تا ۹۰ مورد از کل ۹۸ مورد.
منصوره

منصوره لفوتی

دکترای تخصصی
فیزیک
منصوره لفوتی
استادیار دکترای تخصصی
- فیزیک

http://faculty.damavandiau.ac.ir/lafooti/fa

اسکوپوس
افشین

افشین محمدی

دکتری
علوم ارتباطات
افشین محمدی
مربی دکتری
۴۴۸۰۱۹۶۸ علوم ارتباطات

http://faculty.damavandiau.ac.ir/a-mohammadi/fa

بشری محمدی فرد

دکترای تخصصی
حقوق
محمد

محمد محمودی

دکترای تخصصی
ریاضی
محمد محمودی
استادیار دکترای تخصصی
- ریاضی

http://faculty.damavandiau.ac.ir/mahmoudi/fa

زهرا مرادی

حسابداری
بهرنگ

بهرنگ مسعودی فر

کارشناسی ارشد
کامپیوتر
بهرنگ مسعودی فر
مربی کارشناسی ارشد
- کامپیوتر

http://faculty.damavandiau.ac.ir/masoodifar/fa

سارا ملکوتیان

زمین شناسی

مهدی منتظر

دکترای تخصصی
حقوق
مهدی منتظر
استادیار دکترای تخصصی
- حقوق

http://faculty.damavandiau.ac.ir/montazer/fa

بی بی سادات

بی بی سادات میر اسماعیلی

دکترای تخصصی
علوم ارتباطات
بی بی سادات میر اسماعیلی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم ارتباطات

http://faculty.damavandiau.ac.ir/4562245/fa

ندا نایبی

کارشناسی ارشد
پرستاری
ندا نایبی
مربی کارشناسی ارشد
- پرستاری

http://faculty.damavandiau.ac.ir/nayebi/fa