نمایش ۷۳ تا ۹۰ مورد از کل ۹۷ مورد.

منصوره لفوتی

دکترای تخصصی
فیزیک
منصوره لفوتی
استادیار دکترای تخصصی
m.lafooti@gmail.com فیزیک
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/lafooti/fa

افشین

افشین محمدی

دکتری
علوم ارتباطات
افشین محمدی
مربی دکتری
afshin5585@yahoo.com علوم ارتباطات
۴۴۸۰۱۹۶۸

http://faculty.damavandiau.ac.ir/a-mohammadi/fa

بشری محمدی فرد

دکترای تخصصی
حقوق
بشری محمدی فرد
مربی دکترای تخصصی
b-MohammadiFard@damavandiau.ac.ir حقوق
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/b-mohammadifard/fa

محمد

محمد محمودی

دکترای تخصصی
ریاضی
محمد محمودی
استادیار دکترای تخصصی
mahmoudi171@gmail.com ریاضی
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/mahmoudi/fa

زهرا مرادی

حسابداری
زهرا مرادی
استادیار -
z-Moradi@damavandiau.ac.ir حسابداری
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/z-moradi/fa

بهرنگ

بهرنگ مسعودی فر

کارشناسی ارشد
کامپیوتر
بهرنگ مسعودی فر
مربی کارشناسی ارشد
masoodifar@damavandiau.ac.ir کامپیوتر
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/masoodifar/fa

علیرضا مشکین

کامپیوتر
علیرضا مشکین
مربی -
Meshkin@damavandiau.ac.ir کامپیوتر
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/meshkin/fa

مهدی
مهدی ملک محمدی
مربی -
mahdimm1360@damavandiau.ac.ir معارف
۰۲۱۷۶۳۰۱۱۹۷

http://faculty.damavandiau.ac.ir/mahdimm/fa

سارا ملکوتیان

زمین شناسی
سارا ملکوتیان
استادیار -
m@test.ir زمین شناسی
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/malakoutian/fa

مهدی منتظر

دکترای تخصصی
حقوق
مهدی منتظر
استادیار دکترای تخصصی
mhdmontazer@yahoo.com حقوق
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/montazer/fa

محمداسماعیل مولایی
مربی -
Molaii@damavandiau.ac.ir حسابداری
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/molaii/fa

بی بی سادات

بی بی سادات میر اسماعیلی

دکترای تخصصی
علوم ارتباطات
بی بی سادات میر اسماعیلی
استادیار دکترای تخصصی
miresmaili@gmail.com علوم ارتباطات
۵۵۷۷۱۵۸۲

http://faculty.damavandiau.ac.ir/4562245/fa

یاسر میرزایی
استادیار -
Mirzaei@damavandiau.ac.ir مکانیک
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/mirzaii/fa

علی ناظری

صنایع
علی ناظری
مربی -
a-Nazeri@damavandiau.ac.ir صنایع
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/a-nazeri/fa

حیدر نصرت زاده

زبان انگلیسی
حیدر نصرت زاده
استادیار -
nosratzadeh_14@yahoo.com زبان انگلیسی
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/nosratzade/fa