نمایش ۵۵ تا ۷۲ مورد از کل ۹۷ مورد.
بابک

بابک عبدی

دکترای تخصصی
برق قدرت
بابک عبدی
استادیار دکترای تخصصی
babakabdii@gmail.com برق قدرت
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/abdi/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
محمود

محمود عسگری

کامپیوتر
محمود عسگری
مربی -
mahaskari2004@gmail.com کامپیوتر
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/asgari/fa

احمد فاتحی مرج
استادیار -
Fatehi@damavandiau.ac.ir عمران
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/fatehi/fa

امیر فریدونی لطف آبادی
استادیار دکترای تخصصی
fereidouni.a@gmail.com مکانیک
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/lotfabadi/fa

گوگل اسکالر

لیلا فضلی

زمین شناسی
لیلا فضلی
استادیار -
L.Fazli@damavandiau.ac.ir زمین شناسی
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/fazli/fa

جعفر فیروزی

زبان انگلیسی
جعفر فیروزی
مربی -
JAFARFIROUZI@YAHOO.COM زبان انگلیسی
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/firoozi/fa

رضا قاسمی

برق قدرت
رضا قاسمی
مربی -
reghasemi@gmail.com برق قدرت
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/ghasemi/fa

احسان قدکساز

الکترونیک
احسان قدکساز
مربی -
Ghadaksaz@damavandiau.ac.ir الکترونیک
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/ghadaksaz/fa

محمد

محمد قمیشی

دکترای تخصصی
معماری
محمد قمیشی
استادیار دکترای تخصصی
ghomeishi.m@gmail.com معماری
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/ghomeyshi/fa

گوگل اسکالر

سودابه كیخا

معماری
سودابه كیخا
مربی -
Keykha@damavandiau.ac.ir معماری
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/keykha/fa

محمدهادی کابلی
استادیار -
hadikaboli@gmail.com معماری
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/kaboli/fa

امید

امید کاویانی پور

دکترای تخصصی
مکانیک
امید کاویانی پور
استادیار دکترای تخصصی
o.kavianipour@yahoo.com مکانیک
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/kavianipour/fa

ایمان گل پذیر

دکترای تخصصی
عمران
ایمان گل پذیر
مربی دکترای تخصصی
i.golpazir@gmail.com عمران
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/golpazir/fa