نمایش ۵۵ تا ۷۲ مورد از کل ۱۳۱ مورد.

نیما رفاهتی

مکانیک
نیما رفاهتی
استادیار -
nimarefahati@yahoo.com مکانیک
-

مرتضی رمضانی
مربی -
morteza_ramezani@yahoo.com عمران
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/ramezani/fa

مژگان سخایی
استاد -
zahra.sakhayee@gmail.com معارف
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/12369/fa

مجتبی شكری

کامپیوتر
مجتبی شكری
مربی -
mojtaba_shokri@yahoo.com کامپیوتر
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/shokri/fa

معصومه شیری امین لو

زبان انگلیسی
معصومه شیری امین لو
مربی -
aminlou_elt@yahoo.com زبان انگلیسی
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/aminloo/fa

امیر صادقی

زبان انگلیسی
امیر صادقی
استادیار -
amirSadeghi@damavandiau.ac.ir زبان انگلیسی
-

علی صادقی

مکانیک
علی صادقی
استادیار -
Sadeghiali@damavandiau.ac.ir مکانیک
-

حمیدرضا صدر منوچهری
استادیار -
hrsmn1@gmail.com الکترونیک
-

سودابه صفا

کامپیوتر
سودابه صفا
مربی -
safa@test.ir کامپیوتر
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/safa/fa

پویا صفاری

حسابداری
پویا صفاری
مربی -
psafari@test.ir حسابداری
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/psafari/fa

محمود صفری

علوم تربیتی
محمود صفری
استادیار -
Safari@damavandiau.ac.ir علوم تربیتی
-

میترا ضرابی
استادیار -
Zarabi@damavandiau.ac.ir حقوق
-

هادی طبسی

زمین شناسی
هادی طبسی
استادیار -
haditabassi@yahoo.com زمین شناسی
-

سعید رضا عاصمی زواره
استادیار -
88875051-4 محیط زیست
-