نمایش ۳۷ تا ۵۴ مورد از کل ۹۷ مورد.
ماریا

ماریا رحمانی

دکترای تخصصی
تربیت بدنی
ماریا رحمانی
استادیار دکترای تخصصی
mrahmani.uni@gmail.com تربیت بدنی
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/rahmani/fa

غزاله رزاقیان

دکتری
زمین شناسی
غزاله رزاقیان
استادیار دکتری
gh_razaghian@yahoo.com زمین شناسی
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/12397/fa

نیما رفاهتی

مکانیک
نیما رفاهتی
استادیار -
nimarefahati@yahoo.com مکانیک
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/refahati/fa

مرتضی رمضانی
مربی -
morteza_ramezani@yahoo.com عمران
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/ramezani/fa

مجتبی شكری

کامپیوتر
مجتبی شكری
مربی -
mojtaba_shokri@yahoo.com کامپیوتر
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/shokri/fa

معصومه شیری امین لو

زبان انگلیسی
معصومه شیری امین لو
مربی -
aminlou_elt@yahoo.com زبان انگلیسی
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/aminloo/fa

امیر صادقی

زبان انگلیسی
امیر صادقی
استادیار -
amirSadeghi@damavandiau.ac.ir زبان انگلیسی
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/amirsadeghi/fa

علی صادقی

مکانیک
علی صادقی
استادیار -
Sadeghiali@damavandiau.ac.ir مکانیک
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/sadeghiali/fa

حمیدرضا

حمیدرضا صدر منوچهری

دکترای تخصصی
الکترونیک
حمیدرضا صدر منوچهری
استادیار دکترای تخصصی
hrsmn1@gmail.com الکترونیک
۰۲۱۶۶۵۱۶۹۵۹

http://faculty.damavandiau.ac.ir/sadr/fa

سودابه صفا

کامپیوتر
سودابه صفا
مربی -
safa@test.ir کامپیوتر
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/safa/fa

محمود

محمود صفری

دکترای تخصصی
علوم تربیتی
محمود صفری
استادیار دکترای تخصصی
Safari@damavandiau.ac.ir علوم تربیتی
۰۲۱۷۶۳۰۱۲۲۵

http://faculty.damavandiau.ac.ir/safari/fa

میترا ضرابی
استادیار -
Zarabi@damavandiau.ac.ir حقوق
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/zarabi/fa

هادی طبسی

زمین شناسی
هادی طبسی
استادیار -
haditabassi@yahoo.com زمین شناسی
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/tabasi/fa

هادی

هادی عبداللهی فر

تربیت بدنی
هادی عبداللهی فر
مربی -
AbdollahiFar@damavandiau.ac.ir تربیت بدنی
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/abdollahifar/fa