نمایش ۳۷ تا ۵۴ مورد از کل ۹۸ مورد.

علی دهقان

دکترای تخصصی
عمران
علی دهقان
استادیار دکترای تخصصی
- عمران

http://faculty.damavandiau.ac.ir/dehghan/fa

ماریا

ماریا رحمانی

دکترای تخصصی
تربیت بدنی
ماریا رحمانی
استادیار دکترای تخصصی
- تربیت بدنی

http://faculty.damavandiau.ac.ir/rahmani/fa

غزاله رزاقیان

دکتری
زمین شناسی
غزاله رزاقیان
استادیار دکتری
- زمین شناسی

http://faculty.damavandiau.ac.ir/12397/fa

امیر صادقی

زبان انگلیسی
امیر صادقی
استادیار -
- زبان انگلیسی

http://faculty.damavandiau.ac.ir/amirsadeghi/fa

مجدالدین صادقی

کارشناسی ارشد
حقوق
مجدالدین صادقی
مربی کارشناسی ارشد
- حقوق

http://faculty.damavandiau.ac.ir/m-sadeghi/fa

حمیدرضا

حمیدرضا صدر منوچهری

دکترای تخصصی
الکترونیک
حمیدرضا صدر منوچهری
استادیار دکترای تخصصی
۰۲۱۶۶۵۱۶۹۵۹ الکترونیک

http://faculty.damavandiau.ac.ir/sadr/fa

محمود

محمود صفری

دکترای تخصصی
علوم تربیتی
محمود صفری
استادیار دکترای تخصصی
۰۲۱۷۶۳۰۱۲۲۵ علوم تربیتی

http://faculty.damavandiau.ac.ir/safari/fa

هادی

هادی طبسی

دکترای تخصصی
زمین شناسی
هادی طبسی
استادیار دکترای تخصصی
- زمین شناسی

http://faculty.damavandiau.ac.ir/tabasi/fa

سعید رضا عاصمی زواره

دکترای تخصصی
محیط زیست
سعید رضا عاصمی زواره
استادیار دکترای تخصصی
- محیط زیست

http://faculty.damavandiau.ac.ir/asemi/fa