نمایش ۳۷ تا ۵۴ مورد از کل ۹۸ مورد.

علی دهقان

استادیار
عمران
علی دهقان
استادیار دکترای تخصصی
- عمران

http://faculty.damavandiau.ac.ir/dehghan/fa

ماریا

ماریا رحمانی

استادیار
تربیت بدنی
ماریا رحمانی
استادیار دکترای تخصصی
- تربیت بدنی

http://faculty.damavandiau.ac.ir/rahmani/fa

غزاله رزاقیان

استادیار
زمین شناسی
غزاله رزاقیان
استادیار دکتری
- زمین شناسی

http://faculty.damavandiau.ac.ir/12397/fa

نیما رفاهتی

استادیار
مکانیک

مجتبی شكری

مربی
کامپیوتر

امیر صادقی

استادیار
زبان انگلیسی
امیر صادقی
استادیار -
- زبان انگلیسی

http://faculty.damavandiau.ac.ir/amirsadeghi/fa

علی صادقی

استادیار
مکانیک

مجدالدین صادقی

مربی
حقوق
مجدالدین صادقی
مربی کارشناسی ارشد
- حقوق

http://faculty.damavandiau.ac.ir/m-sadeghi/fa

حمیدرضا

حمیدرضا صدر منوچهری

استادیار
الکترونیک
حمیدرضا صدر منوچهری
استادیار دکترای تخصصی
۰۲۱۶۶۵۱۶۹۵۹ الکترونیک

http://faculty.damavandiau.ac.ir/sadr/fa

سودابه صفا

مربی
کامپیوتر
محمود

محمود صفری

استادیار
علوم تربیتی
محمود صفری
استادیار دکترای تخصصی
۰۲۱۷۶۳۰۱۲۲۵ علوم تربیتی

http://faculty.damavandiau.ac.ir/safari/fa

میترا ضرابی

استادیار
حقوق
هادی

هادی طبسی

استادیار
زمین شناسی
هادی طبسی
استادیار دکترای تخصصی
- زمین شناسی

http://faculty.damavandiau.ac.ir/tabasi/fa

سعید رضا عاصمی زواره

استادیار
محیط زیست
سعید رضا عاصمی زواره
استادیار دکترای تخصصی
- محیط زیست

http://faculty.damavandiau.ac.ir/asemi/fa