نمایش ۱۹ تا ۳۶ مورد از کل ۱۳۱ مورد.

پیام پركار

کامپیوتر
پیام پركار
مربی -
payamporkar@yahoo.com کامپیوتر
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/porkar/fa

فرحناز پورعندلیبی

زبان انگلیسی
فرحناز پورعندلیبی
مربی -
Pourandalibi farahnaz@Gmail.com زبان انگلیسی
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/poorandalibi/fa

زهرا پولایی موزیرجی
استادیار -
Poolaii@damavandiau.ac.ir مکانیک
-

مینا ترابی فرد

محیط زیست
مینا ترابی فرد
مربی -
torabifard.mina@yahoo.com محیط زیست
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/torabiafrd/fa

علیرضا تلخابی علیشاه

علوم ارتباطات
علیرضا تلخابی علیشاه
مربی -
ali.talkhabi@yahoo.com علوم ارتباطات
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/talkhabi/fa

ستار جداری سلامی
استادیار -
sattar.salami@gmail.com مکانیک
-

حسین جعفر كریمی

کامپیوتر
حسین جعفر كریمی
مربی -
karimi.iaudb@gmail.com کامپیوتر
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/jafarkarimi/fa

محسن جعفری

حسابداری
محسن جعفری
مربی -
jafari1@test.ir حسابداری
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/mjafari/fa

میترا جلالی
مربی -
m.jalali@damavandiau.ac.ir ریاضی
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/mitrajalali/fa

مقداد حاجی محمدعلی جهرمی
استادیار -
Jahromi@damavandiau.ac.ir صنایع
-

نازیلا حریری پارسا
مربی -
Haririparsa@damavandiau.ac.ir حسابداری
-

نادر حریری پارسا
مربی -
nahaririparsa@hotmail.com حسابداری
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/naderhariri/fa