نمایش ۱۹ تا ۳۶ مورد از کل ۹۸ مورد.

زهرا حاجی امینی

دكتری حرفه ای
معارف
زهرا حاجی امینی
مربی دكتری حرفه ای
- معارف

http://faculty.damavandiau.ac.ir/hajiamini/fa

نازیلا حریری پارسا

کارشناسی ارشد
حسابداری
نازیلا حریری پارسا
مربی کارشناسی ارشد
- حسابداری

http://faculty.damavandiau.ac.ir/haririparsa/fa

نادر حریری پارسا

کارشناسی ارشد
حسابداری
نادر حریری پارسا
مربی کارشناسی ارشد
- حسابداری

http://faculty.damavandiau.ac.ir/naderhariri/fa

حمیدرضا

حمیدرضا حسینی دانا

دکترای تخصصی
علوم ارتباطات
حمیدرضا حسینی دانا
استادیار دکترای تخصصی
۰۹۱۲۳۷۷۵۰۹۶ علوم ارتباطات

http://faculty.damavandiau.ac.ir/h-h-dana/fa

گوگل اسکالر

مرتضی حیدری

دکتری
مکانیک
الهه

الهه حیدریان بایی

دکترای تخصصی
تربیت بدنی
الهه حیدریان بایی
استادیار دکترای تخصصی
- تربیت بدنی

http://faculty.damavandiau.ac.ir/heydariyan/fa

محمدحامد

محمدحامد خان محمدی

دکترای تخصصی
حسابداری
محمدحامد خان محمدی
استادیار دکترای تخصصی
- حسابداری

http://faculty.damavandiau.ac.ir/khanmohammadi/fa

مهدی خانکه

دکترای تخصصی
معماری
مهدی خانکه
مربی دکترای تخصصی
- معماری

http://faculty.damavandiau.ac.ir/khanke/fa

شهرزاد خرم نژادیان

دکترای تخصصی
محیط زیست
شهرزاد خرم نژادیان
استادیار دکترای تخصصی
- محیط زیست

http://faculty.damavandiau.ac.ir/drkhorram/fa

حجت الله خواجه صالحانی

دکترای تخصصی
فیزیک