جستجوی اعضای هیأت علمی

فیلتر بر اساس نام خانوادگی

نمایش ۱۹ تا ۳۶ مورد از کل ۱۳۱ مورد.

پیام پركار

مربی

کامپیوتر

فرحناز پورعندلیبی

مربی

زبان انگلیسی

زهرا پولایی موزیرجی

استادیار

مکانیک

مینا ترابی فرد

مربی

محیط زیست

علی تقی خانی

مربی

حقوق

علیرضا تلخابی علیشاه

مربی

علوم ارتباطات

ابراهیم تیموری

دانشیار

صنایع

محمدجواد جبارزاده

استاد

عمران

ستار جداری سلامی

استادیار

مکانیک

حسین جعفر كریمی

مربی

کامپیوتر

محسن جعفری

مربی

حسابداری

میترا جلالی

مربی

ریاضی

زهرا حاجی امینی

مربی

معارف

مقداد حاجی محمدعلی جهرمی

استادیار

صنایع

نازیلا حریری پارسا

مربی

حسابداری

نادر حریری پارسا

مربی

حسابداری

مصطفی حسین علی پور

دانشیار

برق