نمایش ۱۲۷ تا ۱۳۱ مورد از کل ۱۳۱ مورد.
مرتضی وجداندار
مربی -
VojdanDar@damavandiau.ac.ir معماری
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/vojdandar/fa

الهه وکیلی

دکترای تخصصی
معارف
الهه وکیلی
استادیار دکترای تخصصی
Vakili@damavandiau.ac.ir معارف
-

احمدرضا ولی

برق قدرت
احمدرضا ولی
استادیار -
ar.vali@gmail.com برق قدرت
-

شهره یزدانی

حسابداری
شهره یزدانی
استادیار -
yazdani_82@yahoo.com حسابداری
-

علی یوسفی

عمران
علی یوسفی
مربی -
Yousefi@damavandiau.ac.ir عمران
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/yousefi/fa