نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۹۷ مورد.
حسن

حسن اسدالهی

دکترای تخصصی
کامپیوتر
حسن اسدالهی
استادیار دکترای تخصصی
hasan_asadolahi@yahoo.com کامپیوتر
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/h-asadolahi/fa

کاظم اسماعیل پور

دکترای تخصصی
مکانیک
کاظم اسماعیل پور
استادیار دکترای تخصصی
Kazem.esmailpour@gmail.com مکانیک
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/esmailpour/fa

گوگل اسکالر

مریم افشاری

دکترای تخصصی
حقوق
مریم افشاری
استادیار دکترای تخصصی
afshari2005m@yahoo.com حقوق
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/afshari/fa

مهدی افشین

مکانیک
مهدی افشین
استادیار -
Afshin@damavandiau.ac.ir مکانیک
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/afshin/fa

فاطمه امیدی
مربی -
Omidi@damavandiau.ac.ir ریاضی
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/omidi/fa

داوود اندرز

دکترای تخصصی
حقوق
داوود اندرز
استادیار دکترای تخصصی
davood.andarz@gmail.com حقوق
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/andarz/fa

سارا اوحدی

محیط زیست
سارا اوحدی
استادیار -
ohadi@test.ir محیط زیست
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/ohadi/fa

معصومه

معصومه اولادیان

دکترای تخصصی
علوم تربیتی
معصومه اولادیان
استادیار دکترای تخصصی
m.oladian@yahoo.com علوم تربیتی
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/oladiyan/fa

بهاره بخشی

علوم ارتباطات
بهاره بخشی
استادیار -
bakhshi@test.ir علوم ارتباطات
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/bakhshi/fa

سیامک برادران
استادیار -
Baradaran@damavandiau.ac.ir صنایع
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/baradaran/fa

رضا برزگر

زبان انگلیسی
رضا برزگر
استادیار -
barzegar72@yahoo.com زبان انگلیسی
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/barzegar/fa

اکرم بیگی

کامپیوتر
اکرم بیگی
استادیار -
Akrambeigi@yahoo.com کامپیوتر
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/beygi/fa

زهرا پازکی زاده

حسابداری
زهرا پازکی زاده
مربی -
pazokizadeh@test.ir حسابداری
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/pazokizadeh/fa

پیام

پیام پرکار

دکتری
کامپیوتر
پیام پرکار
مربی دکتری
payamporkar@yahoo.com کامپیوتر
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/porkar/fa

فرحناز پورعندلیبی

زبان انگلیسی
فرحناز پورعندلیبی
مربی -
Pourandalibi farahnaz@Gmail.com زبان انگلیسی
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/poorandalibi/fa

مینا ترابی فرد

محیط زیست
مینا ترابی فرد
مربی -
torabifard.mina@yahoo.com محیط زیست
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/torabiafrd/fa

علیرضا تلخابی علیشاه

علوم ارتباطات
علیرضا تلخابی علیشاه
مربی -
ali.talkhabi@yahoo.com علوم ارتباطات
-

http://faculty.damavandiau.ac.ir/talkhabi/fa