نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۹۸ مورد.
حسن

حسن اسدالهی

استادیار
کامپیوتر
حسن اسدالهی
استادیار دکترای تخصصی
- کامپیوتر

http://faculty.damavandiau.ac.ir/h-asadolahi/fa

کاظم اسماعیل پور

استادیار
مکانیک
کاظم اسماعیل پور
استادیار دکترای تخصصی
- مکانیک

http://faculty.damavandiau.ac.ir/esmailpour/fa

Google Scholar

مریم افشاری

استادیار
حقوق
مریم افشاری
استادیار دکترای تخصصی
- حقوق

http://faculty.damavandiau.ac.ir/afshari/fa

مهدی افشین

استادیار
مکانیک

فاطمه امیدی

مربی
ریاضی
فاطمه امیدی
مربی دکترای تخصصی
۰۲۱۷۷۳۸۸۹۳۸ ریاضی

http://faculty.damavandiau.ac.ir/omidi/fa

داوود اندرز

استادیار
حقوق
داوود اندرز
استادیار دکترای تخصصی
- حقوق

http://faculty.damavandiau.ac.ir/andarz/fa

سارا اوحدی

استادیار
محیط زیست
سارا اوحدی
استادیار -
- محیط زیست

http://faculty.damavandiau.ac.ir/ohadi/fa

معصومه

معصومه اولادیان

استادیار
علوم تربیتی
معصومه اولادیان
استادیار دکترای تخصصی
- علوم تربیتی

http://faculty.damavandiau.ac.ir/oladiyan/fa

بهاره بخشی

استادیار
علوم ارتباطات
بهاره بخشی
استادیار -
- علوم ارتباطات

http://faculty.damavandiau.ac.ir/bakhshi/fa

سیامک برادران

استادیار
صنایع

رضا برزگر

استادیار
زبان انگلیسی
رضا برزگر
استادیار -
- زبان انگلیسی

http://faculty.damavandiau.ac.ir/barzegar/fa

اکرم بیگی

استادیار
کامپیوتر
اکرم بیگی
استادیار -
- کامپیوتر

http://faculty.damavandiau.ac.ir/beygi/fa

پیام

پیام پرکار

مربی
کامپیوتر
پیام پرکار
مربی دکتری
- کامپیوتر

http://faculty.damavandiau.ac.ir/porkar/fa