شهرزاد خرم نژادیان

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۸۲مهندسی منابع طبیعی- محیط زیستعلوم و تحقیقات تهران
دکترای تخصصی۸۹محیط زیستعلوم و تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

- مدیر گروه مقطع دکتری آلودگی محیط زیست از سال 1393

- مدیر گروه مقطع کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی- آلودگی محیط زیست از 1395

- مدیر گروه مقطع کارشناسی مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست از 1395

پژوهشگر برتر دانشگاه در سالهای 97- 95-93

- کنترل آلاینده های محیط زیست

- آلودگی صنعتی

- سم شناسی

  • عضو شورای پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند و پردیس علوم و تحقیقات(از 1391)
  • عضو شورای آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند (1392)
  • عضو کمیسیون پژوهش سازمان حفاظت از محیط زیست  (94-96)
  • همکاری پژوهشی آموزشی ، فدراسیون انجمنهای ورزشی، 94.
  • عضو شورای انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند( از1394)
  • عضو کمیته انتظامی هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند(از 1393)

-

سوابق پژوهشی

  • عضو کمیته علمی اولین همایش مخاطرات محیط زیست زاگرس 1391.
  • عضو کمیته علمی همایش ملی حقوق محیط زیست و منابع طبیعی زاگرس 1392.
  • عضو کمیته علمی دومین همایش ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس،1393. 
  • عضو کمیته داوران اولین همایش ملی روشهای نوین در مهندسی عمران و محیط زیست،1393.

ساعات حضور

دوشنبه، سه شنبه ، پنج شنبه