سعید رضا عاصمی زواره

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی۱۳۹۲مهندسی محیط زیستعلوم و تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

مدیر گروه آموزشی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴

پژوهشگر نمونه سال 

دروس مرتبط با رشته عمران و مهندسی محیط زیست

مقالات 

پژوهش

تالیف کتاب

مدیر گروه آموزشی

از سال ۸۳ تا کنون

رشته محیط زیست کلیه مقاطع

رشته عمران مقطع کارشناسی