مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱آثار مورد حمایت در پیش نویس لایحه حمایت از حقوق ادبی و هنری ایران و کنوانسیون برنداود اندرز - ابوالفضل احمدزاده - زهرا اکبریانمجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز - شماره اول سال 13971397
۲نقض حقوق صاحب علامت تجاری در حقوق ایران و انگلستانداود اندرز - المیرا باباییفصلنامه تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل - سال نهم - شماره سی و دوم 13951395
۳فسخ قرارداد به واسطه نقض احتمالی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایرانداود اندرزفصلنامه تحقیقات حقوقی آزاد - شماره 15 سال 13911391
۴مسوولیت متصدی حمل و نقل دریایی در قبال مسافر در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی اجمالیداود اندرز - مهدی منتظر - فرزاد مسعودیفصلنامه علمی پژوهشی دانش حقوق مدنی - شماره نخست 13911391
۵اجاره از قرار روز، هفته، ماه و ...داود اندرز - تکتم سادات دولتیفصلنامه پژوهشی تحلیلی و آموزشی مجد - شماره نوزدهم و بیستم زمستان 1390 و بهار 13911390 و 1391
۶تعلیق اجرای تعهد به واسطه نقض احتمالی در کنوانسیون بیع بین المللی کالاداود اندرزفصلنامه حقوق دانشگاه تهران - شماره 3 - سال 13891389
نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.