مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱مقاله ISIبا عنوان : “Examination and Explanation of Legal Status of Treaty of Amity between Iran and U.S.A Based on International Law after Victory of Islamic Revolution” ,مریم افشاریCumhuriyet Sciences Journalنوامبر2015
۲مقاله ISI با عنوان : “A Study of Civil Responsibility Basis Becouse of Practicing Child Rights International Convention in Iran”مریم افشاریInternational Journal of Epistemologiaدسامبر 2014
۳- مقاله ISI باعنوان : Bio Terrorism and the role of influential international organization and institutions to cope with itمریم افشاریSurvey of Malaysian Law Journal published for the faculty of law University of Malaya12-05-2017
۴تغییرات آب و هوایی از امنیت بین‎المللی تا امنیت انسانی در حقوق بین الملل"،مریم افشاری- ابراهیم بیگ زادهمجله تحقیقات حقوقی دنشگاه شهید بهشتی1390
۵مقاله ISI باعنوان : The status of women in public and political positions within the framework of the Islamic Republic of Iran and the rules of international Journal of Cinclusمریم افشاریJournal of Cinclus9April 2017
۶«رأی ژوئیه ۲۰۰۴ دیوان بین المللی دادگستریمریم افشاریمجله حقوق وسیاست1386
۷مقاله ISI باعنوا ن: The Impact of WTO Rules on Trade – economic Grouth of Developing Countriesمریم افشاریColumbia Journal of Law and Social Problems QuarterlyJune 13-2016
۸"تغییرات آب وهوایی و پناهند گان زیست محیطی»مریم افشاری- ابراهیم بیگ زادهمجله تحقیقات حقوقی دنشگاه شهید بهشتی1389
۹The Role Of WTO Regulations On Natural Gas Trade And Its Impact On Goals And Decisions Of Gas Exporting Countries Forum(GECF)مقاله ISI باعنوان :مریم افشاریGeorgetown Law JournaJune- 10-2016
۱۰زنان ،صلح وامنیت بین المللیمریم افشاریفصلنامه علمی پژوهشی حقوق قضایی1396
۱۱"رژیم حقوقی مسولیت مدنی ناشی از خسارات زیست محیطی"مریم افشاری-روح الله کریمی- سبحان طیبیانسان ومحیط زیست1396
۱۲نقد حقوق سالمندان از منظر حقوق سوئد و ایران"مریم افشاری- مریم برجیفصلنامه علمی پژوهشی حقوق قضایی1392
۱۳- مقالهISI با عنوان : “Iran’s Nuclear Rights and Ob ligations According to the Convention of NPT”مریم افشاری(ISI) Royal Society of South Australliنوامبر2015
۱۴مقاله ISI با عنوان : "ََ”American Economic Sanction Impacts on the Implementation of International Contractual Obligation”مریم افشاریInternational Journal of Current Life Scienceنوامبر 2014
۱۵“The Obstacles and Practice of Arbitration Agreement within 1958 NEWYORK Convention and -8 Consequents through Legal System of Iran “ مقاله ISI باعنوان :مریم افشاریInternational Journal of Scientific Research(IJScRفوریه 4201
۱۶ISI - مقاله Damage Compensation Method in Goods International Sales”مریم افشاریInternational Journal of Review in Life Science(IJRLS)سپتامبر 2015
۱۷مقاله ISI با عنوان : “The Role of Domestic Court in Enforcing International Comercial Arbitral Verdict “مریم افشاریISI :International Journal of Review Life Sciences(IJRLS)سپتامبر 2015
۱۸6- مقاله ISI باعنوان : “Principles and Sources of Criminal Responsibility of Legal persons”مریم افشاری،International Journal of Scientific Research (IJSCRآگوست 2014
۱۹مقاله ISI باعنوان : “Principles and Sources of Criminal Responsibility of Legal persons”مریم افشاری،International Journal of Scientific Research (IJSCRآگوست 2014
۲۰مقاله ISI باعنوان : “International Arbitration Standards of Oil and Gas Contracts to Determine Governing Lawsمریم افشاریInternational Journal of Review in Life Science (IJRLS2015
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰ مورد.