مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱"امنیت حقوقی خانواده"مریم افشاریکلینیک های حقوقی دانشگاه جان هاپکینز2013
۲-"حقوق زیست محیطی مردمان بومی وجوامع محلی "،مریم افشاری"حقوق مرمان بومی وجوامع محلی در نظام داخلی واسناد بین المللی1394
۳"صلح وحقوق بشر"مریم افشاریاولین کنگره بین المللی صلح سبز1394
۴اقدامات ضد تروریستی در یونان" ،مریم افشاریبرنامه عمران سازمان ملل متحد UNDP1389
۵-"اقدامات ملی ضد تروریسم در انگلستان"مریم افشاریبرنامه عمران سازمان ملل متحد UNDP1389
۶9-"چارچوبهای حقوقی تغییرات آب وهوایی"مریم افشاریتغییرات آب وهوایی وزنان1388
۷«تکالیف نیروهای اشغالگر اسرائیل در سرزمین‏های اشغالی فلسطین»،مریم افشاری«تحولات فلسطین از نگاه حقوق، سیاست،1387
۸-" منع شهرک سازی در سرزمین های اشغالی فلسطین برایند رای مشورتی دیوار حائل "،مریم افشاریهمایش تحولات فلسطین ،1387
۹" عملکرد اسرائیل در سرزمین های اشغالی فلسطین از منظر حقوق بشردوستانه" ،مریم افشاریهمایش تحولات فلسطین ،1387
۱۰Investigating the principle of families’ legal security in Iran "مریم افشاریlegal clinic in jon happkins universityنوامبر2014
۱۱Education of Human Rights for Peace’ -1مریم افشاریhuman rights councilمارس2009
۱۲"An Input-output Model for Assessing the Alternative Growth Strategies in IRANمریم افشاریGrowth Strategies inrule of lawژوئن 2005
۱۳Human Rights Gaurantees in Combating Terrorism"مریم افشاریhuman rights council۲۰۰۹
۱۴-" تضمینات حقوق بشر در مقابله با تروریسم "،مریم افشاریسیزدهمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد2008
۱۵آموزش حقوق بشر از طریق صلح"مریم افشاریسیزدهمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد2008
۱۶8-"بررسی وضعیت اشتغال زنان در قوانین داخلی و اسناد بین المللی"مریم افشاری"کار،جنسیت وعدالت"1388
نمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.