مریم افشاری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصیحقوق بین الملل- عمومیدانشگاه شهید بهشتی

سوابق اجرایی

1- مدیر " گروه حقوق زنان " ،مرکز تحقیقات وکرسی حقوق بشر صلح ودموکراسی دانشگاه شهیدبهشتی، 2- مدیر گروه "سازمان های غیر دولتی"،مرکز تحقیقات وکرسی حقوق بشر،صلح ودموکراسی دانشگاه شهید بهشتی، 3- مدیر"گروه حقوق"، دانشگاه آزاد دماوند 4- مدیر گروه مقطع دکتری گروه حقوق بین الملل و دکتری حقوق عمومی ، دانشگاه عدالت ، 5- دبیر “گروه صلح “ ،مرکز تحقیقات وکرسی حقوق بشر ، صلح و دموکراسی یونسکو، دانشگاه شهید بهشتی 6- پژوهشگر مرکز تحقیقات وکرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو، دانشگاه شهید بهشتی، ) 7- پژوهشگر پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، 8- مشاور حقوقی کلینیک خانواده دانشگاه شهید بهشتی 9- مشاور حقوقی شرکت قطعات پودری ایران ) 10- مشاور حقوقی شرکت سرمایه گذاری عام رازان مهر 11- مدیرعامل شرکت سهامی خاص قدسیران
1- طرح پژوهشی " اصول،سیاست ها، راهبردها وراهکارهای کنترل وکاهش طلاق در کشور"، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، سال ۱۳۸۷ ،به سفارش شورای انقلاب فرهنگی 2- طرح پژوهشی " پلیس کودک و نوجوان "، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی ،سال ۱۳۸۶ ،به سفارش مجلس شورای اسلامی 3-طرح پژوهشی "بازنگری قوانین ومقررات زیست محیطی ایران" ، به سفارش سازمان محیط زیست ایران پروژه تحقیقاتی گروه صلح ، کرسی حقوق بشر، صلح ودموکراسی یونسکو(1387-1388) 4-طرح برنامه عمران ملل متحد در پروژه"تروریسم وحقوق بشر"،کرسی حقوق بشر،صلح ودموکراسی،دانشگاه شهید بهشتی(1387-1388) 5- طرح پروژه تأسیس نهاد ملی حقوق کودک در ایران، مرکز وکرسی حقوق بشر، دانشگاه شهید بهشتی، 1388 6- طرح پژوهشی "جمع آوری وپژوهش قوانین زنان در ایران بارویکرد نسلهای حقوق بشری" ، کرسی حقوق بشر،صلح ودموکراسی، دانشگاه شهید بهشتی

حقوق بین الملل

حقوق عمومی

حقوق بشر

داوری بین المللی

حقوق تجارت بین الملل

حقوق بین الملل خصوصی

حقوق بین الملل اقتصادی

روشهای حل وفصل اختلافات

مسولیت بین المللی

سازمان های بین المللی

حقوق دریایی

حقوق هوا وفضا

 

سوابق پژوهشی

1-رتبه یک کنکور سراسری 2-رتبه یک دوره کارشناسی حقوق قضایی 3-رتبه یک کنکور دکتری حقوق بین الملل 4-رتبه یک دوره دکتری حقوق بین الملل 5-رتبه عالی در رساله دکتری 6-دریا فت تقدیرنامه دانشجوی ممتاز از ریاست دانشگاه 7-دریا فت لوح تقدیر از نهاد مقام معظم رهبری با عنوان دانشجوی ممتاز- 8-دریافت لوح سپاس از دهمین دوره جشنواره پایان نامه دانشجویی 9-نفر برگزیده جشنواره ملی تولید کتابهای صوتی برای کودکان ،نوجوانان ونابینایان 10-نفر اول مسابقات قران وعترت در بخش احکام

1-دبیرعلمی و برگزار کننده همایش بین المللی "کار ،جنسیت وعدالت"، دانشگاه شهید بهشتی، آبان 1388 2-دبیر اجرایی دبیر علمی و برگزار کننده سمینار ملی "شناسایی وتعامل با سازمانهای غیر دولتی"،کرسی حقوق بشر، صلح ودموکراسی، دانشگاه شهید بهشتی، اردیبهشت1392 3-دبیر اجرایی و برگزار کننده همایش ملی "روز جهانی علم" ، کرسی حقوق بشر، صلح ودموکراسی، دانشگاه شهید بهشتی ،آذر1393 4- دبیر و برگزار کننده همایش بین المللی "حقوق مردمان بومی وجوامع محلی در نظام حقوقی ایران ونظام بین الملل" ، مرکز تحقیقات حقوق بشر ،دانشگاه شهید بهشتی ، مهرماه 1394 5-دبیر علمی و برگزار کننده همایش ملی " محیط زیست ، گردشگری وتوسعه پایدار" ، دانشگاه شهید بهشتی ، بهمن 1394 6- دبیر علمی همایش بین المللی" از امنیت غذایی تا حاکمیت غذایی در چارچوب حکمرانی مطلوب" ، دانشگاه شهید بهشتی ، دانشکده اقتصاد، اسفند 1395 7- دبیر علمی "سمپوزیوم صلح در جامعه"، کرسی حقوق بشر ، صلح ودموکراسی یونسکو، آبان 1395 8- دبیر علمی همایش "محصولات غذایی دستکاری شده ژنتیکی (تراریخته) از منظر فقه وحقوق "، مشترک بین کرسی حقوق بشر ، صلح ودموکراسی ودانشگاه آزاد اسلامی دماوند ،زمستان 1394 9- دبیر علمی ، برگزار کننده وداور در نشست "تجلیل از پایان نامه های برتر حقوق بشری" ، دانشگاه شهید بهشتی ، 1391

1-دبیرعلمی و برگزار کننده همایش بین المللی "کار ،جنسیت وعدالت"، دانشگاه شهید بهشتی، آبان 1388 2-دبیر اجرایی و برگزار کننده سمینار ملی "شناسایی وتعامل با سازمانهای غیر دولتی"،کرسی حقوق بشر، صلح ودموکراسی، دانشگاه شهید بهشتی، اردیبهشت1392 3-دبیر اجرایی و برگزار کننده همایش ملی "روز جهانی علم" ، کرسی حقوق بشر، صلح ودموکراسی، دانشگاه شهید بهشتی ،آذر1393 4- دبیر و برگزار کننده همایش بین المللی "حقوق مردمان بومی وجوامع محلی در نظام حقوقی ایران ونظام بین الملل" ، مرکز تحقیقات حقوق بشر ،دانشگاه شهید بهشتی ، مهرماه 1394 5-دبیر علمی و برگزار کننده همایش ملی " محیط زیست ، گردشگری وتوسعه پایدار" ، دانشگاه شهید بهشتی ، بهمن 1394 6- دبیر علمی همایش بین المللی" از امنیت غذایی تا حاکمیت غذایی در چارچوب حکمرانی مطلوب" ، دانشگاه شهید بهشتی ، دانشکده اقتصاد، اسفند 1395 7- دبیر علمی "سمپوزیوم صلح در جامعه"، کرسی حقوق بشر ، صلح ودموکراسی یونسکو، آبان 1395 8- دبیر علمی همایش "محصولات غذایی دستکاری شده ژنتیکی (تراریخته) از منظر فقه وحقوق "، مشترک بین کرسی حقوق بشر ، صلح ودموکراسی ودانشگاه آزاد اسلامی دماوند ،زمستان 1394 9- دبیر علمی ، برگزار کننده وداور در نشست "تجلیل از پایان نامه های برتر حقوق بشری" ، دانشگاه شهید بهشتی ، 1394

عضو هیات تحریریه فصلنامه " اندیشمندان حقوق "،

- عضوکمیته ملی مدیریت دگرگونی های اجتماعی (MOST ) کمیسیون ملی یونسکو -مدیر گروه زنان کرسی حقوق بشر ، صلح ودموکراسی دانشگاه شهید بهشتی - مدیر گروه حقوق زنان -مدیر سازمان های غیر دولتی کرسی حقوق بشر،صلح ودموکراسی یونسکو - عضو ومسول گروه زنان انجمن علمی مطالعات صلح ایران - عضو موسس وهیات مدیزه " موسسه توسعه حقوق شهروندی" -عضو انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد - عضوانجمن ایرانی مطالعات زنان - رئیس انجمن علمی حقوق دانشگاه آزاد دماوند