بابک عبدی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۱۳۸۳برق قدرت - الکترونیک قدرتدانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکترای تخصصی۱۳۸۸برق قدرت - الکترونیک قدرتدانشگاه صنعتی امیرکبیر

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دماوندهیئت علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۱۰