بی بی سادات میر اسماعیلی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۸۱غلوم ارتباطاتواحد تهران مرکز
کارشناسی ارشد۸۳تحقیق در علوم ارتباطات اجتماعیدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
دکتری۸۹علوم ارتباطات روزنامه نگاریعلوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه ازاد اسلامی واحد دماوندهیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۱۰

سوابق اجرایی

 • مدیر باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند (90-1384)
 • دبیر دبیرستان ندای فاطمه از سال 80 -86)
 • سردبیر فصل نامه تخصصی مدیریت و اقتصاد رسانه
 • مدیر داخلی فصلنامه مطالعات کسب و کار رسانه ای
 • مدیر اجرایی اولین همایش بین‌المللی مدیریت و اقتصاد رسانه
 • عضو شورای علمی و پزوهشی گروه فرهنگی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • عضو شورای علمی و پزوهشی گروه رسانه و فضای مجازی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • مسئول کمیته ارتباطات و اطلاع رسانی همایش ملی خبرنگاران فرهنگی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور
 • عضو گروه سایبر ژورنالیسم- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
 • عضو شورای علمی دفتر برنامه ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • همکاری با مرکز پژوهش های ارتباطات و فرهتگ
 • مدیر انجمن مدیریت رسانه و ارتباطات
 • شورایار ستاد هماهنگی شورایار های شورای اسلامی شهر تهران( منطقه 10)
 • عضو هیئت رئیسه گروه مشاوران ستاد هماهنگی شورایار های شورای اسلامی شهر تهران
 • مدیر آموزش وپژوهش ستاد هماهنگی شورایاری های شورای اسلامی شهرتهران
 • دبیر کارگروه تخصصی ارتباطات و اطلاع رسانی ستاد هماهنگی شورایار های شورای اسلامی شهر تهران
 •  
 • مدیر باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند (90-1384)
 • دبیر دبیرستان ندای فاطمه از سال 80 -86)
 • سردبیر فصل نامه تخصصی مدیریت و اقتصاد رسانه
 • مدیر داخلی فصلنامه مطالعات کسب و کار رسانه ای
 • مدیر اجرایی اولین همایش بین‌المللی مدیریت و اقتصاد رسانه
 • عضو شورای علمی و پزوهشی گروه فرهنگی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • عضو شورای علمی و پزوهشی گروه رسانه و فضای مجازی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • مسئول کمیته ارتباطات و اطلاع رسانی همایش ملی خبرنگاران فرهنگی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور
 • عضو گروه سایبر ژورنالیسم- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
 • عضو شورای علمی دفتر برنامه ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • همکاری با مرکز پژوهش های ارتباطات و فرهتگ
 • مدیر انجمن مدیریت رسانه و ارتباطات
 • شورایار ستاد هماهنگی شورایار های شورای اسلامی شهر تهران( منطقه 10)
 • عضو هیئت رئیسه گروه مشاوران ستاد هماهنگی شورایار های شورای اسلامی شهر تهران
 • مدیر آموزش وپژوهش ستاد هماهنگی شورایاری های شورای اسلامی شهرتهران
 • دبیر کارگروه تخصصی ارتباطات و اطلاع رسانی ستاد هماهنگی شورایار های شورای اسلامی شهر تهران
 •  

امار

روش تحقیق

تحلیل محتوای پیام های ارتباطی

ارتباطات و توسعه

مدیریت رسانه

نظریه های ارتباطات جمعی

اقتصاد رسانه

تکنولوژی های نوین ارتباطی

ارتباطات و اقناع

مدیریت تحول و توسعه

مدیریت سازمانی

تکنولوژی های نوین ارتباطی و رسانه

نظریه های بنیادی مدیریت

و....

 • سردبیر فصل نامه تخصصی مدیریت و اقتصاد رسانه
 • مدیر داخلی فصلنامه مطالعات کسب و کار رسانه ای
 • مدیر اجرایی اولین همایش بین‌المللی مدیریت و اقتصاد رسانه
 • عضو شورای علمی و پزوهشی گروه فرهنگی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • عضو شورای علمی و پزوهشی گروه رسانه و فضای مجازی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • مسئول کمیته ارتباطات و اطلاع رسانی همایش ملی خبرنگاران فرهنگی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور
 • عضو گروه سایبر ژورنالیسم- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
 • عضو شورای علمی دفتر برنامه ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • همکاری با مرکز پژوهش های ارتباطات و فرهتگ
 • مدیر انجمن مدیریت رسانه و ارتباطات
 • شورایار ستاد هماهنگی شورایار های شورای اسلامی شهر تهران( منطقه 10)
 • مدیر آموزش وپژوهش ستاد هماهنگی شورایاری های شورای اسلامی شهرتهران
 •  

علوم اجتماعی

علوم ارتباطات

روزنامه نگاری

روابط عمومی

مدیریت رسانه

مطالعات فرهنگی و اجتماعی

پژوهشگری ارتباطات

و...

سوابق پژوهشی

روش تحقیق

کزارش نویسی

نگارش رسانه ای

روزنامه نگاری

مقاله نویسی

خبر نویسی

شبکه های اجتماعی

رسانه شناسی

همگرایی رسانه ای و فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی

امار کاربردی در علوم ارتباطات

شبکه های اجتماعی و هویت

فناوری های نوین ارتباطی و رسانه

 

 

همایش بین المللی مدیریت و اقتصاد رسانه

مدیریت و اقتصاد رسانه

مطالعات کسب و کارهای رسانه ای

انجمن مدیریت و اقتصاد رسانه